Reklamacije

 

REKLAMACIJE USLED TRANSPORTNOG OŠTEĆENJA PROIZVODA

 

* Ova vrsta reklamacije važi samo u slučaju da je prodavac isporučio robu.

* Obaveza kupca je da reklamaciju prijavi najkasnije 24h od trenutka prijema robe, u suprotnom smatraće se da je roba oštećena na drugom mestu.

* Roba mora biti upakovana u originalnom pakovanju i ne otvarana.

* Roba mora imati deklaraciju prodavca (u ovom slučaju UNL GROUP-a)

* SVAKI PROIZVOD KOJI SE KUPI U UNL GROUP-u OBELEŽEN JE SERIJSKIM BROJEM KOJI JE UNET U NAŠU BAZU I NA OSNOVU KOGA SE VRŠI IDENTIFIKACIJA PROIZVODA.

* Proizvodi koji se šalju na servis poštom ili paketnom distribucijom moraju biti propisano zapakovani u kartonsku ambalažu. Svi proizvodi koji su na ovaj način nama dostavljeni a koji nisu propisano zapakovani ili oni kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja, kako ambalaže tako i samog proizvoda, u toku transporta neće biti preuzeti od strane UNL GROUP već će biti vraćene pošiljaocu o njegovom trošku. UNL GROUP ne preuzima nikakvu odgovornost za sva eventualna oštećenja proizvoda i ambalaže koji nastanu u toku transporta na ili sa adrese kupca.

* TROŠKOVE NASTALE TRANSPORTOM PROIZVODA DO LOKACIJE NAŠEG SERVISA KAO I PONOVNO SLANJE POPRAVLJENOG ILI ZAMENJENOG ARTIKLA NA ADRESU KUPCA, SNOSI PRODAVAC.

 

REKLAMACIJE USLED NEISPRAVNOG PROIZVODA

 

* Obaveza kupca je da reklamaciju izvrši najkasnije mesec dana od trenutka preuzimanja robe.

* Reklamacije za inkjet kertridže će biti prihvaćene samo dok važi rok upotrebe.

* Proizvod mora da ima originalno pakovanje (NEOŠTEĆENU ambalažu), deklaraciju uvoznika i serijski broj UNL GROUP, u suprotnom reklamacija neće biti prihvaćena.

* Kupac je dužan da putem elektronske pošte, faksom ili poštom dostavi sledeće podatke:

     - Opis reklamacije (opis kvara, uzorak kopije za potrošni materijal, serijski broj, naziv artikla, proizvođač artikla, oznaka modela itd.)

     - Kopiju računa prema kome je isporučena roba

     - Naziv, adresu i kontakt telefon 

* Usled fizičkog oštećenja, proizvod neće biti prihvaćen na reklamaciju.

* Za ostale neispravnosti proizvod se šalje u servis, gde će se ustanoviti vrsta kvara.

* Reklamacije utvrđuje isključivo naš servis, u suprotnom reklamacija neće biti prihvaćena.

* U slučaju da servis UNL GROUP utvrdi da je proizvod koji je donet na reklamaciju ispravan, biće naplaćen servis proizvoda po važećem cenovniku servisa.

* U slučaju da servis UNL GROUP utvrdi da je proizvod koji je poslat na reklamaciju ispravan, biće naplaćen pregled proizvoda po važećem cenovniku servisa i biće nplaćeni svi transportni troškovi (transport od adrese kupca do našeg servisa i ponovno slanje proizvoda na adresu kupca).Proizvod će se isporučiti na adresu kupca tek nakon što kupac uplati na naš tekući račun sve nastale troškove.

* Od korisnika se očekuje da kupljeni proizvod ne izlaže štetnim dejstvima (duvanski dim, ekstremno prašnjave prostorije, ekstremno hladne ili ekstremno hladne prostorije i sl.) Sve eventualne nepravilnosti prouzrokovane ovakvim tretmanom uređaja će se otklanjati isključivo na teret kupca po važećem cenovniku servisnih usluga.

* Ukoliko je proizvod ketridž, meri se težina kertridža i proverava da li odgovara proizvođačkoj deklaraciji.

* UNL GROUP je dužan da u roku od 15 dana donese odluku o ishodu reklamacionog zahteva kupca.

 

REKLAMACIJE USLED NEISPORUČENOG PROIZVODA

 

* Kupac je dužan da u roku od 24h prijavi nedostatak robe.

* U slučaju neisporučenog proizvoda kupac je dužan da telefonskim putem, faksom ili putem elektronske pošte obavesti dobavljača.

* Ukoliko je proizvod naručen, isti će mu biti isporučen u najkraćem roku.

 

REKLAMACIJE USLED POGREŠNE PORUDŽBINE

 

* Poručivanje se vrši isključivo na osnovu šifre proizvoda, stoga reklamacije usled pogrešne porudžbine neće biti prihvaćene.